Lista wymaganych dokumentów

LISTA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW DO KORZYSTANIA Z ULG
L.P. Grupa osób Wymagane dokumenty
1 Dzieci do 4 roku życia tylko na kolanach opiekuna Dokument stwierdzający wiek dziecka.
2 Funkcjonariusz straży granicznej w czasie wykonywania czynności służbowych związanych z ochroną na terytorium RP szlaków komunikacyjnych o szczególnym znaczeniu międzynarodowym przed przestępczością, której zwalczanie należy do właściwości Straży Granicznej. Dowodem osobistym. Legitymacja służbowa oraz zaświadczenie o wykonywaniu określonych czynności służbowych, zawierające podstawę prawną korzystania z ulgi, wystawione przez Komendanta Głównego Straży Granicznej, właściwego komendanta oddziału Straży Granicznej lub komendanta placówki Straży Granicznej.
3 Senatorowie i posłowie dowodem osobistym. Posiadanie legitymacji senatora lub posła.
4 Przewodnik lub opiekun towarzyszący w podróży: opiekun towarzyszący inwalidzie wojennemu i wojskowemu I grupy inwalidzkiej Wymagana obecność osoby z ważnym dokumentem z wypisem o treści orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa  i zatrudnienia, stwierdzający zaliczenie do I grupy inwalidów lub wojskowej komisji lekarskiej albo komisji lekarskiej podległej Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, stwierdzający zaliczenie do I grupy inwalidów.
5 Przewodnik lub opiekun towarzyszący w podróży: osobie niewidomej (przewodnikiem może być osoba, która ukończyła 13 lat lub pies) lub niezdolnej do samodzielnej egzystencji (osoba pełnoletnia) Wymagana obecność osoby wymienionej w punkcie z lub stanu narządu wzroku.
6 Osoby niewidome uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji Dowodem osobistym, dokument potwierdzający niezdolność do samodzielnej egzystencji  lub stwierdzający niepełnosprawność z powodu stanu narządu wzroku.
7 Cywilne niewidome ofiary działań wojennych uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji Dowód osobisty, Legitymacja cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych; Dz.U.07.24.153
8 Dzieci do 4 roku życia – osobne miejsce siedzące Dokument stwierdzający wiek dziecka
9 Dzieci i młodzież dotknięta inwalidztwem lub niepełnosprawna do ukończenia 24 roku życia oraz studentów dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych do ukończenia 26 roku życia 1) dla dzieci i młodzie?y uczęszczających do przedszkola, szkoły, szkoły wy?szej albo
ośrodka lub placówki o charakterze oświatowym:
a) legitymacja przedszkolna dla dziecka niepełnosprawnego,
b) legitymacja szkolna dla uczniów dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych,
lub
c) legitymacja szkolna albo studencka wraz z jednym z dokumentów wymienionych
w pkt 2;
2) dla dzieci i młodzie?y nieuczęszczających do przedszkola, szkoły, szkoły wy?szej albo
ośrodka lub placówki o charakterze oświatowym:
a) legitymacja osoby niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku ?ycia, wystawiona
przez uprawniony organ,
b) legitymacja osoby niepełnosprawnej, wystawiona przez uprawniony organ,
c) orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) albo wypis
z treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS stwierdzające częściową niezdolność do
pracy, całkowitą niezdolność do pracy, albo całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność
do samodzielnej egzystencji albo niezdolność do samodzielnej egzystencji,
d) orzeczenie komisji lekarskiej ZUS stwierdzające częściową niezdolność do pracy,
całkowitą niezdolność do pracy, albo całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność
do samodzielnej egzystencji albo niezdolność do samodzielnej egzystencji;
3) przy przejazdach do i z jednostek udzielających świadczeń zdrowotnych albo pomocy
społecznej bądź organizujących turnusy rehabilitacyjne, wraz z jednym z dokumentów
wskazanym w pkt 1 i 2, wymagane jest zaświadczenie (zawiadomienie, skierowanie)
określające odpowiednio:
a) termin i miejsce badania, leczenia, konsultacji, zajęć rehabilitacyjnych, zajęć terapeutycznych
albo pobytu w ośrodku wsparcia, domu pomocy społecznej lub na turnusie
rehabilitacyjnym;
b) potwierdzenie stawienia się na badania, konsultację, zajęcia rehabilitacyjne, zajęcia terapeutyczne.
10 Inwalidzi wojenni i wojskowi I grupy Dowód osobisty. Książka inwalidy wojennego - wojskowego, z odpowiednim wpisem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej, o całkowitej lub częściowej niezdolności pracy albo całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji.
11 Jedno z rodziców lub opiekun dzieci i młodzieży dotkniętej inwalidztwem lub niepełnosprawnych przejazd z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do przedszkola, szkoły wyższej, placówki oświatowo-wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno wychowawczego i wychowawczego, ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej a także na turnus rehabilitacyjny i z powrotem.  1) dokumenty dziecka określone w poz. 8 pkt 1-3 – jeżeli przejazd odbywany jest wraz
z dzieckiem;
2) zaświadczenie wydane przez przedszkole, szkołę, szkołę wyższą, ośrodek lub placówkę
o charakterze oświatowym, albo placówkę opiekuńczo–wychowawczą, albo zaświadczenie
(zawiadomienie, skierowanie), o którym mowa w poz. 8 pkt 3 – jeżeli przejazd odbywany
jest po dziecko lub po jego odwiezieniu.
12 Umundurowani funkcjonariusze straży granicznej, celnicy, policjanci. Dowodem osobistym. Legitymacja służbowa oraz zaświadczenie o wykonywaniu określonych czynności służbowych, zawierające podstawę prawną korzystania z ulgi, wystawione przez 
DLA STRAŻ GRANICZNA :Komendanta Głównego Straży Granicznej,właściwego komendanta oddziału Straży Granicznej lub komendanta placówki Straży Granicznej;  
DLA SŁUŻB CELNYCH : Szefa Służby Celnej, właściwego dyrektora izby celnej lub właściwego naczelnika
urzędu celnego 
DLA POLICJI: Komendanta Głównego Policji, właściwego komendanta wojewódzkiego (stołecznego) Policji lub właściwego komendanta powiatowego (miejskiego) i rejonowego Policji.
13 Żołnierze odbywający niezawodową służbę wojskową, z wyjątkiem służby okresowej i nadterminowej, oraz osoby spełniające obowiązek tej służby w formach równorzędnych. Wojskowy dokument osobisty (książeczka wojskowa), z aktualnym wpisem o odbywaniu niezawodowej służby wojskowej.
14 Żołnierze ŻW oraz innych wojskowych organów porządkowych podczas niektórych czynności służbowych Wojskowy dokument osobisty (książeczka wojskowa), z aktualnym wpisem o odbywaniu niezawodowej służby wojskowej.
15 Doktorant do ukończenia 35 roku życia Legitymacja doktoranta wydana przez polską szkołę wyższą lub jednostkę
naukową i dowodem osobistym
16 Studenci do ukończenia 26 roku życia i słuchacze kolegiów nauczycielskich Ważna legitymacja studencką  lub Legitymacja służbowa nauczyciela i dowodem osobistym
17 Dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego do ukończenia gimnazjum, szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej – publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia. 1) zaświadczenie o spełnianiu obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,
wydane przez jednostkę prowadzącą przygotowanie przedszkolne;
2) legitymacja szkolna (w tym legitymacja dla uczniów dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych) wraz z dowodem osobistym
lub innym dokumentem umożliwiającym stwierdzenie wieku ucznia, jeżeli nie jest
on określony w tej legitymacji.
18 Osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji Dokument stwierdzający niezdolność do samodzielnej egzystencji i dowodem osobistym
19 Dzieci 4 do 5 lat do rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego Dokument stwierdzający wiek dziecka.
20 Inwalidzi wojenni i wojskowi II i III grupy Posiadanie ważnego dokumentu potwierdzającego przynależność do II i III grupy inwalidzkiej i dowodem osobistym
21 Kombatanci i inne osoby represjonowane, jeśli są emerytami lub rencistami bądź inwalidami oraz wdowy i wdowcy po tych osobach Dowód osobisty, Dokument upoważniający do korzystania z ulgi.
22 Nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych – publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych; nauczyciele akademiccy. Dowód osobisty. Legitymacja służbowa nauczyciela
23 Osoby niewidome jeśli nie są uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji Dokument stwierdzający niepełnosprawność z powodu stanu narządu wzroku i dowodem osobistym
24 Osoby niewidome jeśli nie są uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji 1) jeden z dokumentów stwierdzający inwalidztwo
II grupy albo całkowitą niezdolność do pracy, z powodu stanu narządu wzroku, albo
2) legitymacja osoby niepełnosprawnej stwierdzająca umiarkowany stopień niepełnosprawności
z powodu stanu narządu wzroku albo orzeczenie o umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności z powodu stanu narządu wzroku, wystawione przez uprawniony
organ. Legitymacja może być oznaczona symbolem przyczyny niepełnosprawności
„04-O”.
Dokumenty bez zdjęcia okazuje się wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem
umożliwiającym potwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej.

 

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, to będą one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z polityką plików Cookies. Polityka Prywatności - zobacz więcej..

Akceptuję pliki ciasteczek z tej witryny.