Informacja dla pasażera: tel kom. 604 589 000

4,15

4,30

1,75

18-07-2017

Aktualności

Przetarg pisemny na sprzedaż działek

Zarząd Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Garwolinie Spółka Akcyjna

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości    położonych w Garwolinie przy ul. Al. Legionów 48

Przedmiotem sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, które położone są w Garwolinie przy Al. Legionów 48, województwo mazowieckie, powiat garwoliński, gmina Garwolin, tj. działek nr 2056/4 o pow. 5936 m– zabudowana i 2056/5 o pow. 7540 m– niezabudowana.*1

Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta KW SI1G/00076257/8 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Garwolinie Wydział Ksiąg Wieczystych. Nieruchomość jest wolna od obciążeń. Dział III i IV księgi wieczystej nie zawiera wpisów.*2 Teren, na którym znajdują się w/w działki, jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (MIESZKANIOWO– USŁUGOWY).*3

Działki leżą w południowej części Garwolina. Działka 2056/4  bezpośrednio przylega do ulicy Gracjanów, zaś działka 2056/5 bezpośrednio przylega  do głównej ulicy miasta czyli Alei Legionów (wylotowa arteria w kierunku Lublina). Tereny otaczające to tereny budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego i jednorodzinnego oraz usługowe, w tym baza PKS. Teren jest uzbrojony we wszystkie media, a w niewielkiej odległości znajdują się sklepy i szkoły: podstawowa i gimnazjum.

Cena wywoławcza za działkę 2056/4 wynosi 623 000 zł (słownie: sześćset dwadzieścia sześć tysięcy złotych), zaś za działkę 2056/5 wynosi 1 019 000 zł (słownie: jeden milion dziewiętnaście tysięcy złotych) do cen wywoławczych należy doliczyć obowiązującą stawkę podatku od towarów i usług VAT. Przetarg dotyczy niezależnej sprzedaży dwóch nieruchomości.

Oferty przetargowe należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Sprzedaż nieruchomości”  w terminie do dnia 29.10.2013r, do godziny 1100 na adres: PKS w Garwolinie S.A., ul. Al. Legionów 48, 08-400 Garwolin w sekretariacie pok. Nr 10 .

Komisja przetargowa odrzuci oferty, które wpłyną po terminie.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.10.2013r  o godzinie 1130 w siedzibie spółki PKS w Garwolinie przy ul. Al. Legionów 48, pokój nr 10

Kryterium przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie zaoferowana cena.

Oferta powinna zawierać:

1) dane oferenta: imię i nazwisko, adres, nr telefonu, e-mail, na które przesłane zostanie zawiadomienie o wynikach przetargu;

2) w przypadku osób prawnych – aktualny odpis z KRS, oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – zaświadczenie potwierdzające wpis do CEIDG, potwierdzające osoby umocowane do działania w imieniu podmiotu;

3) data sporządzenia oferty i podpis oferty;

4) oferowaną cenę – cena powinna być podana kwotowo w PLN, nie niższa od ceny wywoławczej;

5) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu określonymi w ogłoszeniu oraz, że akceptuje te warunki bez zastrzeżeń;*4

6) oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości i nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń z tego tytułu;*4

7) planowany sposób zagospodarowania nieruchomości (wykluczamy działalność konkurencyjną dla firmy PKS w Garwolinie S.A. )

8) dowód wpłacenia wadium;

9) nr rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu wadium.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium  na konto spółki w Banku Spółdzielczym w Garwolinie Nr 58 9210 0008 0016 5943 2000 0010 w wysokości10% ceny wywoławczej netto, tj. odpowiednio kwoty za działkę 2056/4 - 62 300 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta złotych) i za działkę 2056/5 – 101 900 (słownie: sto jeden tysięcy dziewięćset złotych) z dopiskiem „wadium – przetarg” w terminie do dnia 29.10.2013r  (w tym dniu do godz. 1100 kwota wadium winna znajdować się na koncie spółki). Wpłata wadium nie powoduje naliczania odsetek od zdeponowanej kwoty.

W przypadku ofert równorzędnych pod względem ceny, przetarg będzie kontynuowany jako licytacja ustna.

Wpłacone wadium:

1) zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg;

2) ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się osoby, która przetarg wygrała od zawarcia umowy notarialnej;

3) zostanie zwrócone niezwłocznie, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu  od dnia zamknięcia, odwołania lub unieważnienia przetargu.

Oferent, który przetarg wygra jest zobowiązany do wpłaty ceny nabycia ustalonej w wyniku przetargu, najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy notarialnej.

Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony niezwłocznie po zakończeniu przetargu, przy czym zawarcie aktu notarialnego musi nastąpić do dnia 29.11.2013 roku. Koszty zawarcia umowy notarialnej oraz innych opłat związanych ze sprzedażą obciążają w całości kupującego. W przypadku nie zawarcia aktu notarialnego do dnia 29.11.2013 roku przetarg zostanie unieważniony a wadium oferenta, ulega przepadkowi.

Zarząd PKS w Garwolinie S.A. zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Stwierdzenie przez prowadzącego przetarg, że oferta nie zawiera danych, o których mowa wyżej stanowi, podstawę do jej odrzucenia.

Przetarg kończy się wynikiem negatywnym w przypadku, gdy nie wpłynie żadna oferta lub złożone oferty nie będą spełniały warunków zawartych w niniejszym ogłoszeniu.

Warunki ogłoszonego przetargu zamieszczone są na stronie internetowej spółki www.pks.garwolin.pl oraz w jej siedzibie przy ul. Al. Legionów 48 w Garwolinie pokój nr 10 oraz pod nr telefonu     25 682 22 71-72, 660 720 629

Nieruchomość można oglądać w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godz. od 700  do 1500 , po uprzednim uzgodnieniu terminu pod wskazanym wyżej nr telefonu.

Załączniki:

Nr 1 – Wypis z rejestru gruntów Pobierz

Nr 2 – Odpis z Księgi Wieczystej Pobierz

Nr 3 – Wypis z planu zagospodarowania przestrzennego Pobierz

Nr 4 – Oświadczenie Pobierz

Nr 5a – Operat szacunkowy_ 2056/4 Pobierz

Nr 5b – Operat szacunkowy_2056/5 Pobierz

Nr 6 – Wyrys działek Pobierz

 

 

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, to będą one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z polityką plików Cookies. Polityka Prywatności - zobacz więcej..

Akceptuję pliki ciasteczek z tej witryny.