Informacja dla pasażera: tel kom. 604 589 000

5,16

4,90

2,38

20-03-2019

Aktualności

KONKURS NA PREZESA SPÓŁKI PKS

 

1)   Kandydat na Prezesa Zarządu musi spełniać łącznie następujące warunki:

a)   posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych;

b)    posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,

c)   posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,

d)    spełniać inne niż wymienione w lit. a-c wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska Prezesa organu zarządzającego w spółkach handlowych.

2)   Kandydat na Prezesa Zarządu Spółki nie może być osobą, która:

a)    pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

b)   wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,

c)    jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

d)   pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,

e)    jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.

3)   Kandydat na Prezesa Zarządu Spółki składa zgłoszenie wraz z opisanymi poniżej dokumentami oraz oświadczeniami o:

a)    spełnianiu wymagań, o których mowa w § 1 pkt 1) powyżej oraz oświadczeniem, że nie jest osobą, o której mowa § 1 pkt 2) powyżej;

b)   wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów postępowania kwalifikacyjnego;

c)    posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;

d)   korzystaniu z pełni praw publicznych.

4)   Do zgłoszenia Kandydat na Prezesa Zarządu Spółki dołącza w oryginałach lub poświadczonych przez kandydata kopiach następujące dokumenty:

a)    list motywacyjny z informacją o możliwym terminie objęcia stanowiska, na które kandyduje;

b)   CV zawierające opis dotychczasowych osiągnięć kandydata w pracy zawodowej wraz  z adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego i adresem poczty elektronicznej oraz zdjęcie;

c)    dokumenty potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz staż pracy w tym:  dyplom ukończenia studiów wyższych, studiów podyplomowych, świadectwa pracy, zaświadczenie o okresach zatrudnienia, potwierdzające minimum pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej trzyletnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;

d)   aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego;

e)    inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje, doświadczenie zawodowe i osiągnięcia zawodowe np. zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń oraz o nagrodach i wyróżnieniach, w tym np. certyfikat kompetencji zawodowych.

5)   Zgłoszenia należy składać osobiście lub pocztą w zaklejonej, niepodpisanej adresem nadawcy kopercie, z napisem: "NIE OTWIERAĆ. Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Garwolinie Spółka Akcyjna z siedzibą Garwolinie". Zgłoszenia będą przyjmowane  w terminie do dnia 2 kwietnia 2019 r. do godz. 15.00 w siedzibie Spółki (sekretariat): Aleja Legionów 48, 08-400 Garwolin. W przypadku przesłania oferty pocztą, decyduje data wpływu do Spółki.

6)   Otwarcie ofert nastąpi nie później niż 7 dni po terminie ich zbierania, zaś kandydaci na Prezesa Zarządu Spółki zakwalifikowani do dalszego postępowania, powiadomieni zostaną o terminie rozmowy kwalifikacyjnej w ramach postępowania kwalifikacyjnego w ciągu 7 dni od dnia otwarcia ofert. Z chwilą otrzymania zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną kandydat uzyska prawa zapoznania się w siedzibie Spółki z informacjami dotyczącymi Spółki nie stanowiącymi tajemnicy Spółki. Niestawienie się na wyznaczony termin rozmowy kwalifikacyjnej uważa się za rezygnację z postępowania kwalifikacyjnego.

7)   Odrzuceniu podlegają oferty:

a)    kandydatów niespełniających wymagań określonych powyżej, 

b)   zawierające niekompletne, niepodpisane dokumenty,

c)    złożone po wyznaczonym terminie do składania ofert.

8)   Rozmowy kwalifikacyjne zostaną przeprowadzone w siedzibie Spółki:  Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Garwolinie Spółka Akcyjna z siedzibą Garwolinie, Aleja Legionów 48, 08-400 Garwolin. O dokładnym terminie rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci zostaną powiadomieni drogą telefoniczną lub elektroniczną na numer telefonu i adres poczty elektronicznej wskazany przez kandydata, najpóźniej 7 dni przed wyznaczonym terminem rozmów kwalifikacyjnych.

9)        W toku rozmowy kwalifikacyjnej ocenia się kwalifikacje, wiedzę i predyspozycje do

pracy na stanowisku Prezesa Zarządu Spółki, a w szczególności:

a)    znajomość zasad funkcjonowania spółek prawa handlowego, ze szczególnym uwzględnieniem spółek kapitałowych z udziałem jednostek samorządu terytorialnego,

b)   znajomość zagadnień związanych z kierowaniem zakładem pracy i zespołami pracowników,

c)    znajomość zagadnień związanych z sektorem, w którym działa Spółka, w szczególności w zakresie transportu zbiorowego,

d)   umiejętność prezentacji wiedzy, doświadczenia zawodowego i koncepcji zarządzania,

e)    znajomość zasad rachunkowości, oceny projektów inwestycyjnych i finansów przedsiębiorstwa,

f)    znajomość przepisów prawa , w szczególności w zakresie transportu,

g)    kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz osiągnięcia zawodowe, w tym dodatkowe kwalifikacje i umiejętności oraz doświadczenie w pracy na stanowiskach kierowniczych i w organach spółek handlowych, pod kątem przydatności do wykonywania funkcji Prezesa Zarządu Spółki.

10)    Odpowiedzi na pytania dotyczące wyżej wymienionych zagadnień będą oceniane przez Radę Nadzorczą i będą dokonywane indywidualnie przez każdego z członków Rady Nadzorczej. Przyjmuje się skalę ocen od 1-5, przy ocenie odpowiedzi omawianego zagadnienia przez kandydata.  Na podstawie dokumentów ogólnych dostarczonych przez kandydata ocenie będą podlegać dodatkowe atuty, (m.in znajomość języków obcych, kierunkowe doświadczenie zawodowe zgodne z celami działania Spółki oraz dodatkowe kwalifikacje).

11)    Rada Nadzorcza może w każdym czasie, bez podania przyczyny zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłaniania kandydatów.

12)    O wyniku postępowania kandydat zostanie powiadomiony przez Radę Nadzorczą.

13)    Kandydaci, którzy nie zostali wybrani w ramach postępowania kwalifikacyjnego mają prawo odebrać przesłane wraz ze zgłoszeniem dokumenty. Zgłoszenia, które nie zostaną odebrane w terminie do 31 sierpnia 2019 roku zostaną zniszczone. 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

 

I. Administratorem danych osobowych jest PKS w Garwolinie S.A. z siedzibą w Garwolinie ul. Al. Legionów 48, 08-400 Garwolin, zwany dalej Administratorem.

II. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pod adresem siedziby wskazanym w punkcie I powyżej.

III. Dane osobowe kandydatów:

 1. będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu PKS w Garwolinie S.A. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz
  zgody – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, która może zostać odwołana w każdym czasie;
 2. nie będą udostępniane innym odbiorcom;
 3. nie będą przekazywane poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
 4. nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

VI. Kandydatom przysługuje prawo do:

 1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 2. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 3. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

VII. Będziemy przechowywać Pana dane do momentu wycofania Pana zgody, nie dłużej jednak niż do dnia 31.08.2019 r. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego kandydaci, którzy nie zostali wybrani w wyniku przeprowadzonego postępowania mogą odebrać zgłoszenia w terminie 31.08.2019r. Zgłoszenia, które nie zostaną odebrane w ww. terminie zostaną zniszczone.

 

………………………………………….

                                                                                                                          (data i czytelny podpis kandydata)

 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez PKS w Garwolinie S.A. z siedzibą w Garwolinie ul. Al. Legionów 48,
  08-400 Garwolin, w celu udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu PKS w Garwolinie S.A.
 2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
 3. Zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych osobowych i prawie ich poprawienia.

 

 

 

………………………………………….

                                                                                    (data i czytelny podpis kandydata)

 

 

U  C  H  W  A  Ł  A  NR 12/VIII/2019

Rady Nadzorczej

PKS w Garwolinie S.A.

z  dnia 28 lutego 2019 r.

 

w sprawie: uchwalenia warunków postępowania kwalifikacyjnego celem dokonania wyboru Prezesa Zarządu Spółki, z którym zostanie zawarta umowa o świadczenie usług zarządzania w spółce Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Garwolinie S.A.

 

Na podstawie Statutu Spółki oraz Uchwały Nr 4/2018 i Nr 5/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Garwolinie Spółka Akcyjna z siedzibą Garwolinie z dnia 15 marca 2018 r., Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Uchwala się następujące warunki postępowania kwalifikacyjnego celem dokonania wyboru PrezesaZarządu Spółki, z którym zostanie zawarta umowa o świadczenie usług zarządzania w spółce Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Garwolinie Spółka Akcyjna z siedzibą Garwolinie:
  1. Kandydat na Prezesa Zarządu musi spełniać łącznie następujące warunki:
   1. posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych;
   2. posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
   3. posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
   4. spełniać inne niż wymienione w lit. a-c wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych.
 2. Kandydat na Prezesa Zarządu Spółki nie może być osobą, która:
 3. pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 4. wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
 5. jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 6. pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
 7. jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.
 8. Kandydat na Prezesa Zarządu Spółki składa zgłoszenie wraz z opisanymi poniżej dokumentami oraz z oświadczeniami o:
  1. spełnianiu wymagań, o których mowa w § 1 pkt 1) powyżej oraz oświadczeniem, że nie jest osobą, o której mowa § 1 pkt 2) powyżej;
  2. wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów postępowania kwalifikacyjnego;
  3. posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
  4. korzystaniu z pełni praw publicznych.
 9. Do zgłoszenia Kandydat na Prezesa Zarządu Spółki dołącza w oryginałach lub poświadczonych przez kandydatakopiach następujące dokumenty:
  1. list motywacyjny z informacją o możliwym terminie objęcia stanowiska, na które kandyduje;
  2. CV zawierające opis dotychczasowych osiągnięć kandydata w pracy zawodowej wraz  z adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego i adresem poczty elektronicznej oraz zdjęcie,
  3. dokumenty potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz staż pracy w tym:  dyplom ukończenia studiów wyższych, studiów podyplomowych, świadectwa pracy, zaświadczenie o okresach zatrudnienia, potwierdzające minimum pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej trzyletnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym lub samodzielnymalbo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;
  4. aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego;
  5. inne dokumenty potwierdzającedodatkowe kwalifikacje, doświadczenie zawodowe i osiągnięcia zawodowe np. zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń oraz o nagrodach i wyróżnieniach, w tym np. certyfikat kompetencji zawodowych.
 10. Zgłoszenia należy składać osobiście lub pocztą w zaklejonej, niepodpisanej adresem nadawcy kopercie, z napisem: "NIE OTWIERAĆ. Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Garwolinie Spółka Akcyjna z siedzibą Garwolinie". Zgłoszenia będą przyjmowane  w terminie do dnia 2 kwietnia 2019 r. do godz. 15.00 w siedzibie Spółki (sekretariat): Aleja Legionów 48, 08-400 Garwolin. W przypadku przesłania oferty pocztą, decyduje data wpływu do Spółki.
 11. Otwarcie ofert nastąpi nie później niż 7 dni po terminie ich zbierania, zaś kandydaci na Prezesa Zarządu Spółki zakwalifikowani do dalszego postępowania, powiadomieni zostaną o terminie rozmowy kwalifikacyjnej w ramach postępowania kwalifikacyjnego w ciągu      7 dni od dnia otwarcia ofert. Z chwilą otrzymania zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną kandydat uzyska prawa zapoznania się w siedzibie Spółki z informacjami dotyczącymi Spółki nie stanowiącymi tajemnicy Spółki. Niestawienie się na wyznaczony termin rozmowy kwalifikacyjnej uważa się za rezygnację z postępowania kwalifikacyjnego.
 12. Odrzuceniu podlegają oferty:
 13. kandydatów niespełniających wymagań określonych powyżej, 
 14. zawierające niekompletne, niepodpisane dokumenty,
 15. złożone po wyznaczonym terminie do składania ofert.
 16. Rozmowy kwalifikacyjne zostaną przeprowadzone w siedzibie Spółki:  Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Garwolinie Spółka Akcyjna z siedzibą Garwolinie, Aleja Legionów 48, 08-400 Garwolin. O dokładnym terminie rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci zostaną powiadomieni drogą telefoniczną lub elektroniczną na numer telefonu i adres poczty elektronicznej wskazany przez kandydata, najpóźniej 7 dni przed wyznaczonym terminem rozmów kwalifikacyjnych.
 17. W toku rozmowy kwalifikacyjnej ocenia się kwalifikacje, wiedzę i predyspozycje do pracy na stanowisku PrezesaZarządu Spółki, a w szczególności:
  1. znajomość zasad funkcjonowania spółek prawa handlowego, ze szczególnym uwzględnieniem spółek kapitałowych z udziałem jednostek samorządu terytorialnego,
  2. znajomość zagadnień związanych z kierowaniem zakładem pracy i zespołami pracowników,
  3. znajomość zagadnień związanych z sektorem, w którym działa Spółka, w szczególności w zakresie transportu zbiorowego,
  4. umiejętność prezentacji wiedzy, doświadczenia zawodowego i koncepcji zarządzania,
  5. znajomość zasad rachunkowości, oceny projektów inwestycyjnych i finansów przedsiębiorstwa,
  6. znajomość przepisów prawa, w szczególności w zakresie transportu,
  7. kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz osiągnięcia zawodowe, w tym dodatkowe kwalifikacje i umiejętności oraz doświadczenie w pracy na stanowiskach kierowniczych i w organach spółek handlowych, pod kątem przydatności do wykonywania funkcji Prezesa Zarządu Spółki.
 18. Odpowiedzi na pytania dotyczące wyżej wymienionych zagadnień będą oceniane przez Radę Nadzorczą i będą dokonywane indywidualnie przez każdego z członków Rady Nadzorczej. Przyjmuje się skalę ocen od 1-5, przy ocenie odpowiedzi omawianego zagadnienia przez kandydata.  Na podstawie dokumentów ogólnych dostarczonych przez kandydata ocenie będą podlegać dodatkowe atuty, (m.in. znajomość języków obcych, kierunkowe doświadczenie zawodowe zgodne z celami działania Spółki oraz dodatkowe kwalifikacje).
 19. Rada Nadzorcza może w każdym czasie, bez podania przyczyny zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłaniania kandydatów.
 20. O wyniku postępowania kandydat zostanie powiadomiony przez Radę Nadzorczą.
 21. Kandydaci, którzy nie zostali wybrani w ramach postępowania kwalifikacyjnego mają prawo odebrać przesłane wraz ze zgłoszeniem dokumenty. W przypadku braku odbioru tych dokumentów w terminie do dnia 31 sierpnia 2019 roku, Spółka ma prawo dokonać ich zniszczenia.

§ 2.

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Garwolinie Spółka Akcyjna z siedzibą w Garwolinie stanowi załącznik do uchwały.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Liczba obecnych – 3

Głosujących „za” – 3

Głosujących „przeciw” – 0

 

Głosy „wstrzymujące się” – 0

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, to będą one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z polityką plików Cookies. Polityka Prywatności - zobacz więcej..

Akceptuję pliki ciasteczek z tej witryny.