Informacja dla pasażera: tel kom. 604 589 000

4,30

4,42

1,86

23-08-2017

Aktualności

SPRZEDAŻ DZIAŁKI

Zarząd Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Garwolinie Spółka Akcyjna

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Garwolinie przy ul. Gracjanów.

Przedmiotem sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, która położona jest w Garwolinie przy ul. Gracjanów, województwo mazowieckie, powiat garwoliński, gmina Garwolin, tj. działki zabudowanej nr 2056/9 o pow. 4327 m2.*1

Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta KW SI1G/00076257/8 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Garwolinie Wydział Ksiąg Wieczystych. Nieruchomość jest wolna od obciążeń. Dział III i IV księgi wieczystej nie zawiera wpisów. Teren, na którym znajduje się w/w działka, jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (MIESZKANIOWO– USŁUGOWY).

Działka leży w południowej części Garwolina i bezpośrednio przylega do ulicy Gracjanów, w odległości ok 100 m od Alei Legionów (wylotowa arteria w kierunku Lublina). Tereny otaczające, to tereny budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego i jednorodzinnego oraz usługowe, w tym baza PKS.W niewielkiej odległości znajdują się sklepy i szkoły: podstawowa i gimnazjum. Teren uzbrojony jest we wszystkie media

Cena wywoławcza za działkę 2056/9 wynosi 460 000 (słownie: czterysta sześćdziesiąt tysięcy złotych). Do ceny wywoławczej  należy doliczyć obowiązującą stawkę podatku od towarów i usług VAT.

Oferty przetargowe należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Sprzedaż nieruchomości”  w terminie do dnia  05.09.2017r, do godziny 1100 na adres: PKS w Garwolinie S.A., ul. Al. Legionów 48, 08-400 Garwolin w sekretariacie pok. Nr 10 .

Komisja przetargowa odrzuci oferty, które wpłyną po terminie.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.09.2017r o godzinie 1130 w siedzibie spółki PKS w Garwolinie przy ul. Al. Legionów 48, pokój nr 10.

Kryterium przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie zaoferowana cena.

Oferta powinna zawierać:

1) dane oferenta: imię i nazwisko, adres, nr telefonu, e-mail, na które przesłane zostanie zawiadomienie o wynikach przetargu;

2) w przypadku osób prawnych – aktualny odpis z KRS, oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – zaświadczenie potwierdzające wpis do CEIDG, potwierdzające osoby umocowane do działania w imieniu podmiotu;

3) data sporządzenia oferty i podpis oferenta;

4) oferowaną cenę – cena powinna być podana kwotowo w PLN, nie niższa od ceny wywoławczej;

5) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu określonymi w ogłoszeniu oraz, że akceptuje te warunki bez zastrzeżeń;*2

6) oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości i nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń z tego tytułu;*2

7) planowany sposób zagospodarowania nieruchomości (wykluczamy działalność konkurencyjną dla firmy PKS w Garwolinie S.A.);

8) dowód wpłacenia wadium;

9) nr rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu wadium.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie przelewem wadium  na konto spółki w Banku Spółdzielczym w Garwolinie Nr 58 9210 0008 0016 5943 2000 0010 w wysokości 46 000 zł (słownie: czterdzieści sześć tysięcy złotych) z dopiskiem „wadium – przetarg” w terminie do dnia  02.09.2017r (w tym dniu kwota wadium winna znajdować się na koncie spółki). Wpłata wadium nie powoduje naliczania odsetek od zdeponowanej kwoty.

W przypadku ofert równorzędnych pod względem ceny, przetarg będzie kontynuowany jako licytacja ustna.

Wpłacone wadium:

1) zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg;

2) ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się osoby, która przetarg wygrała od zawarcia umowy notarialnej;

3) zostanie zwrócone niezwłocznie, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu  od dnia zamknięcia, odwołania lub unieważnienia przetargu.

Oferent, który przetarg wygra jest zobowiązany do wpłaty ceny nabycia ustalonej w wyniku przetargu, najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy notarialnej.

Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony niezwłocznie po zakończeniu przetargu, przy czym zawarcie aktu notarialnego musi nastąpić do dnia 05.10.2017r roku. Koszty zawarcia umowy notarialnej oraz innych opłat związanych ze sprzedażą obciążają w całości kupującego. W przypadku nie zawarcia aktu notarialnego do dnia 05.10.2017r roku przetarg zostanie unieważniony a wadium oferenta, ulega przepadkowi.

Zarząd PKS w Garwolinie S.A. zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Stwierdzenie przez prowadzącego przetarg, że oferta nie zawiera danych, o których mowa wyżej stanowi, podstawę do jej odrzucenia.

Przetarg kończy się wynikiem negatywnym w przypadku, gdy nie wpłynie żadna oferta lub złożone oferty nie będą spełniały warunków zawartych w niniejszym ogłoszeniu.

Warunki ogłoszonego przetargu zamieszczone są na stronie internetowej spółki www.pks.garwolin.pl oraz w jej siedzibie przy ul. Al. Legionów 48 w Garwolinie pokój nr 10 oraz pod nr telefonu 25 682 22 71-72.

Nieruchomość można oglądać w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godz. od 700  do 1430, po uprzednim uzgodnieniu terminu pod wskazanym wyżej nr telefonu.

_________________________________________________________________________________________________________________pobrania. *Wyrys działki, *Oświadczenie do pobrania.

WYNAJEM CZĘŚCI DWORCA

PKS w Garwolinie S.A. wynajmie wolne powierzchnie (nawet do 100 m2) w części budynku Dworca Autobusowego, z przeznaczeniem na handel lub usługi.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z pracownikiem Spółki. Nr tel. 660 720 629.

PARKUJ I JEDŹ DO WARSZAWY

Oferta obowiązuje od dnia 01.05.2016r. i dedykowana jest dla pasażerów, którzy wykupią w PKS Garwolin S.A. bilet miesięczny do Warszawy. Pasażerowie Ci uzyskują prawo do przepustki parkingowej upoważniającej do bezpłatnego zaparkowania samochodu osobowego na terenie dworca autobusowego w czasie podróży

PKS DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Posiadasz ważny bilet miesięczny szkolny dowolnej relacji - to uprawniony jesteś  do podróży w soboty, niedziele i dni wolne od pracy na terenie powiatu garwolińskiego bez dodatkowych opłat oraz uzyskujesz 50% zniżki w przejazdach do i z Warszawy.

Jeżeli  w roku szkolnym 2016/2017 nabędziesz 9 biletów miesięcznych szkolnych potwierdzonych w kasie biletowej - to nabywasz  prawo podróżowania w okresie wakacyjnym z 60% zniżką przy przejazdach jednorazowych. 

KUP BILET MIESIĘCZNY WPŁACAJĄC NA KONTO PKS-u

Informujemy pasażerów, że istnieje możliwość nabycia biletu miesięcznego, wpłacając równowartość ceny biletu na konto PKS w Garwolinie S.A. Nr konta 58 9210 0008 0016 5943 2000 0010. "TYTUŁEM" - podać imię i nazwisko kupujacego bilet oraz adres do wysyłki. Zakupiony bilet zostanie wysłany  pocztą.

 

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, to będą one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z polityką plików Cookies. Polityka Prywatności - zobacz więcej..

Akceptuję pliki ciasteczek z tej witryny.